Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar: ax2+bx+c=0
eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:


Textové riešenie:

18x2-5x=0 ... c=0; kvadratická rovnica bez absolútneho člena

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 25
D > 0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

x1 = 0.2777778
x2 = 0

P = {0.2777778; 0}