Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar: ax2+bx+c=0
eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:


Textové riešenie:

a2-2a-323=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 1296
D > 0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

a1 = 19
a2 = -17

P = {19; -17}