Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:

a2+(a+7)2=(a+8)2 a22a15=0  p=1;q=2;r=15 D=q24pr=2241(15)=64 D>0  a1,2=q±D2p=2±642 a1,2=2±82 a1,2=1±4 a1=5 a2=3   Sucinovy tvar rovnice:  (a5)(a+3)=0 

Textové riešenie:

a2-2a-15=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 64
D>0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

a1 = 5
a2 = -3

P = {5; -3}