Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:

a2=(a8)2a a2+16a=0 a216a=0  p=1;q=16;r=0 D=q24pr=162410=256 D>0  a1,2=q±D2p=16±2562 a1,2=16±162 a1,2=8±8 a1=16 a2=0   Sucinovy tvar rovnice:  (a16)a=0 

Textové riešenie:

-a2+16a=0 ... c=0; kvadratická rovnica bez absolútneho člena

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 256
D>0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

a1 = 16
a2 = 0

P = {16; 0}