Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar:
ax2+bx+c=0ax^2+bx+c=0

eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:


Textové riešenie:

x2-2624x+1638400=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 331776
D>0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

x1 = 1600
x2 = 1024

P = {1600; 1024}