Smernica a rovnica priamky x-10y=0


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 0] a B[10; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.1x

Normálový tvar rovnice priamky: x-10y = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 10t
y = t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.1

Smerový uhol priamky: φ = 5°42'38″ = 0.0997 rad

X-posunutie: x0 = 0

Y-posunutie: y0 = q = 0

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.0499

Vektor: AB = (10; 1)

Normálový vektor: n = (1; -10)

Stred úsečky AB: M = [5; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 10x+y-50.5 = 0


Vektor OA = (0; 0) ;   |OA| = 0
Vektor OB = (10; 1) ;   |OB| = 10.0499
Skalárny súčin OA .OB = 0
Uhol ∠ AOB = N/A = N/A rad