Smernica a rovnica priamky 3x-2y=0


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 0] a B[2; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.5x

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-2y = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t
y = 3t      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.5

Smerový uhol priamky: φ = 56°18'36″ = 0.9828 rad

X-posunutie: x0 = 0

Y-posunutie: y0 = q = 0

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (2; 3)

Normálový vektor: n = (3; -2)

Stred úsečky AB: M = [1; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+3y-6.5 = 0


Vektor OA = (0; 0) ;   |OA| = 0
Vektor OB = (2; 3) ;   |OB| = 3.6056
Skalárny súčin OA .OB = 0
Uhol ∠ AOB = N/A = N/A rad