Smernica a rovnica priamky x-4y=-4


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:
Line slope diagram

Priamka vedená bodmi A[0; 1] a B[4; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.25x+1

Normálový tvar rovnice priamky: x-4y+4 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t
y = t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.25

Smerový uhol priamky: φ = 14°2'10″ = 0.245 rad

X-posunutie: x0 = -4

Y-posunutie: y0 = q = 1

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.9701

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (4; 1)

Normálový vektor: n = (1; -4)

Stred úsečky AB: M = [2; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+y-9.5 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (4; 2) ;   |OB| = 4.4721
Skalárny súčin OA .OB = 2
Uhol ∠ AOB = 63°26'6″ = 1.1071 rad