Smernica a rovnica priamky 4x-5y=4


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 0] a B[6; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.8x-0.8

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-5y-4 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+1
y = 4t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.8

Smerový uhol priamky: φ = 38°39'35″ = 0.6747 rad

X-posunutie: x0 = 1

Y-posunutie: y0 = q = -0.8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.6247

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; 4)

Normálový vektor: n = (4; -5)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 2]

Rovnica osi úsečky: 5x+4y-25.5 = 0


Vektor OA = (1; 0) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (6; 4) ;   |OB| = 7.2111
Skalárny súčin OA .OB = 6
Uhol ∠ AOB = 33°41'24″ = 0.588 rad