Smernica a rovnica priamky x+y=11


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 10] a B[3; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -x+11

Normálový tvar rovnice priamky: x+y-11 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+1
y = -t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -1

Smerový uhol priamky: φ = -45° = -0.7854 rad

X-posunutie: x0 = 11

Y-posunutie: y0 = q = 11

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.7782

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.8284

Vektor: AB = (2; -2)

Normálový vektor: n = (1; 1)

Stred úsečky AB: M = [2; 9]

Rovnica osi úsečky: 2x-2y+14 = 0


Vektor OA = (1; 10) ;   |OA| = 10.0499
Vektor OB = (3; 8) ;   |OB| = 8.544
Skalárny súčin OA .OB = 83
Uhol ∠ AOB = 14°50'44″ = 0.2591 rad