Smernica a rovnica priamky 4x-9y=-14


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 2] a B[10; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.4444x+1.5556

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-9y+14 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 9t+1
y = 4t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.4444

Smerový uhol priamky: φ = 23°57'45″ = 0.4182 rad

X-posunutie: x0 = -3.5

Y-posunutie: y0 = q = 1.5556

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.4215

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.8489

Vektor: AB = (9; 4)

Normálový vektor: n = (4; -9)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 9x+4y-65.5 = 0


Vektor OA = (1; 2) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (10; 6) ;   |OB| = 11.6619
Skalárny súčin OA .OB = 22
Uhol ∠ AOB = 32°28'16″ = 0.5667 rad