Smernica a rovnica priamky 7x-2y=1


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 3] a B[3; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 3.5x-0.5

Normálový tvar rovnice priamky: 7x-2y-1 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+1
y = 7t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 3.5

Smerový uhol priamky: φ = 74°3'17″ = 1.2925 rad

X-posunutie: x0 = 0.1429

Y-posunutie: y0 = q = -0.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.1374

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (2; 7)

Normálový vektor: n = (7; -2)

Stred úsečky AB: M = [2; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+7y-49.5 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (3; 10) ;   |OB| = 10.4403
Skalárny súčin OA .OB = 33
Uhol ∠ AOB = 1°44'9″ = 0.0303 rad