Smernica a rovnica priamky 3x-8y=-37


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 5] a B[9; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.375x+4.625

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-8y+37 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t+1
y = 3t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.375

Smerový uhol priamky: φ = 20°33'22″ = 0.3588 rad

X-posunutie: x0 = -12.3333

Y-posunutie: y0 = q = 4.625

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.3305

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (8; 3)

Normálový vektor: n = (3; -8)

Stred úsečky AB: M = [5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+3y-59.5 = 0


Vektor OA = (1; 5) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (9; 8) ;   |OB| = 12.0416
Skalárny súčin OA .OB = 49
Uhol ∠ AOB = 37°3'24″ = 0.6468 rad