Smernica a rovnica priamky 4x+5y=44


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 8] a B[6; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.8x+8.8

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+5y-44 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+1
y = -4t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.8

Smerový uhol priamky: φ = -38°39'35″ = -0.6747 rad

X-posunutie: x0 = 11

Y-posunutie: y0 = q = 8.8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.8716

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; -4)

Normálový vektor: n = (4; 5)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 5x-4y+6.5 = 0


Vektor OA = (1; 8) ;   |OA| = 8.0623
Vektor OB = (6; 4) ;   |OB| = 7.2111
Skalárny súčin OA .OB = 38
Uhol ∠ AOB = 49°11'6″ = 0.8584 rad