Smernica a rovnica priamky 2x-y=3


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 1] a B[3; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 2x-3

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-y-3 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+2
y = 2t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 2

Smerový uhol priamky: φ = 63°26'6″ = 1.1071 rad

X-posunutie: x0 = 1.5

Y-posunutie: y0 = q = -3

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.3416

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; 2)

Normálový vektor: n = (2; -1)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 2]

Rovnica osi úsečky: x+2y-6.5 = 0


Vektor OA = (2; 1) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (3; 3) ;   |OB| = 4.2426
Skalárny súčin OA .OB = 9
Uhol ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad