Smernica a rovnica priamky 2x+5y=54


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 10] a B[7; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.4x+10.8

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+5y-54 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+2
y = -2t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.4

Smerový uhol priamky: φ = -21°48'5″ = -0.3805 rad

X-posunutie: x0 = 27

Y-posunutie: y0 = q = 10.8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 10.0275

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; -2)

Normálový vektor: n = (2; 5)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 9]

Rovnica osi úsečky: 5x-2y-4.5 = 0


Vektor OA = (2; 10) ;   |OA| = 10.198
Vektor OB = (7; 8) ;   |OB| = 10.6301
Skalárny súčin OA .OB = 94
Uhol ∠ AOB = 29°52'34″ = 0.5214 rad