Smernica a rovnica priamky 2x+6y=64


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 10] a B[8; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.3333x+10.6667

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+6y-64 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+2
y = -2t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.3333

Smerový uhol priamky: φ = -18°26'6″ = -0.3218 rad

X-posunutie: x0 = 32

Y-posunutie: y0 = q = 10.6667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 10.1193

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.3246

Vektor: AB = (6; -2)

Normálový vektor: n = (2; 6)

Stred úsečky AB: M = [5; 9]

Rovnica osi úsečky: 6x-2y-12 = 0


Vektor OA = (2; 10) ;   |OA| = 10.198
Vektor OB = (8; 8) ;   |OB| = 11.3137
Skalárny súčin OA .OB = 96
Uhol ∠ AOB = 33°41'24″ = 0.588 rad