Smernica a rovnica priamky 4x-y=6


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 2] a B[3; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 4x-6

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-y-6 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+2
y = 4t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 4

Smerový uhol priamky: φ = 75°57'50″ = 1.3258 rad

X-posunutie: x0 = 1.5

Y-posunutie: y0 = q = -6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.4552

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; 4)

Normálový vektor: n = (4; -1)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 4]

Rovnica osi úsečky: x+4y-18.5 = 0


Vektor OA = (2; 2) ;   |OA| = 2.8284
Vektor OB = (3; 6) ;   |OB| = 6.7082
Skalárny súčin OA .OB = 18
Uhol ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad