Smernica a rovnica priamky 9x-y=26


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 1] a B[4; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 9x-26

Normálový tvar rovnice priamky: 9x-y-26 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+3
y = 9t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 9

Smerový uhol priamky: φ = 83°39'35″ = 1.4601 rad

X-posunutie: x0 = 2.8889

Y-posunutie: y0 = q = -26

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.8712

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.0554

Vektor: AB = (1; 9)

Normálový vektor: n = (9; -1)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: x+9y-53 = 0


Vektor OA = (3; 1) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (4; 10) ;   |OB| = 10.7703
Skalárny súčin OA .OB = 22
Uhol ∠ AOB = 49°45'49″ = 0.8685 rad