Smernica a rovnica priamky 3x-2y=7


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 1] a B[5; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.5x-3.5

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-2y-7 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+3
y = 3t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.5

Smerový uhol priamky: φ = 56°18'36″ = 0.9828 rad

X-posunutie: x0 = 2.3333

Y-posunutie: y0 = q = -3.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.9415

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (2; 3)

Normálový vektor: n = (3; -2)

Stred úsečky AB: M = [4; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+3y-15.5 = 0


Vektor OA = (3; 1) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (5; 4) ;   |OB| = 6.4031
Skalárny súčin OA .OB = 19
Uhol ∠ AOB = 20°13'29″ = 0.353 rad