Smernica a rovnica priamky 3x+7y=30


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 3] a B[10; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.4286x+4.2857

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+7y-30 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+3
y = -3t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.4286

Smerový uhol priamky: φ = -23°11'55″ = -0.4049 rad

X-posunutie: x0 = 10

Y-posunutie: y0 = q = 4.2857

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.9392

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.6158

Vektor: AB = (7; -3)

Normálový vektor: n = (3; 7)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 7x-3y-41 = 0


Vektor OA = (3; 3) ;   |OA| = 4.2426
Vektor OB = (10; 0) ;   |OB| = 10
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad