Smernica a rovnica priamky x+6y=21


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 3] a B[9; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.1667x+3.5

Normálový tvar rovnice priamky: x+6y-21 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+3
y = -t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.1667

Smerový uhol priamky: φ = -9°27'44″ = -0.1651 rad

X-posunutie: x0 = 21

Y-posunutie: y0 = q = 3.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.4524

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; -1)

Normálový vektor: n = (1; 6)

Stred úsečky AB: M = [6; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 6x-y-33.5 = 0


Vektor OA = (3; 3) ;   |OA| = 4.2426
Vektor OB = (9; 2) ;   |OB| = 9.2195
Skalárny súčin OA .OB = 33
Uhol ∠ AOB = 32°28'16″ = 0.5667 rad