Smernica a rovnica priamky 6x+y=32


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 8] a B[5; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -6x+32

Normálový tvar rovnice priamky: 6x+y-32 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+4
y = -6t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -6

Smerový uhol priamky: φ = -80°32'16″ = -1.4056 rad

X-posunutie: x0 = 5.3333

Y-posunutie: y0 = q = 32

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.2608

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; -6)

Normálový vektor: n = (6; 1)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x-6y+25.5 = 0


Vektor OA = (4; 8) ;   |OA| = 8.9443
Vektor OB = (5; 2) ;   |OB| = 5.3852
Skalárny súčin OA .OB = 36
Uhol ∠ AOB = 41°38'1″ = 0.7266 rad