Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar: ax2+bx+c=0
eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:

(a2)(420+7a)=420a 7a214a840=0 7 ...  prvocˇıˊslo 14=27 840=23357 NSD(7,14,840)=7=7  a22a120=0  p=1;q=2;r=120 D=q24pr=2241(120)=484 D>0  a1,2=2pq±D=22±484 a1,2=22±22 a1,2=1±11 a1=12 a2=10   Soucinovy tvar rovnice:  (a12)(a+10)=0 

Textové řešení:

7a2-14a-840=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 23716
D > 0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

a1 = 12
a2 = -10

P = {12; -10}