Lineárna Diofantová rovnicaLineárna Diofantová rovnica má tvar:

ab+bx+cz+...=K
kde x,y,z... sú celočíselné neznáme a a,b,c... a K je celočíselná pravá strana. Kalkulačka vie riešiť lineárne Diofantové rovnice s kladnými koeficientami a kladnou pravou stranou (t.j. v obore prirodzených čísel).

Napr. rovnicou 28x+30y+31z=365 vieme skúmať koľko mesiacov v roku môže mať 28, 30 a 31 dní. Podobne napr. rovnica 2019 = 16x + 3y rieši rozklad prirodzeného čísla 2019 do bázy 16 , 3...


Príklady lineárnych diofantových rovníc:

 5x+7y=144
a+3b=196
28x+30y+31z=365
23x + 4y - 7x = -3y + 150