Premena ft (stôp) kubických na US barely, ft3 na barel.

Koeficientom premeny je 0.178107613288; teda 1 ft (stopa) kubický = 0.178107613288 US barela. Inými slovami údaj v ft3 delíme 5.61458312499 aby sme dostali údaj v barel. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 80 ft^3 je koľko barel?

ft3

Výsledok premeny:

0 ft3 = 0 barel

0 ft (stôp) kubických je 0 US barelov.

Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)