Smernica a rovnica priamky


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:
Line slope diagram

Kalkulačka priamky nájde smernicu (sklon) priamky, parametrické normálový a smernicový tvar rovnice priamky danej súradnicami dvoch bodov A, B v rovine. Smernica bude vypočítaná podľa pomeru "vertikálnej zmenu" (dy) ku "horizontálnej zmene" (dx) súradnic medzi dvoma rôznymi body A, B na priamke.
k=dxdy=ΔxΔy=x1x0y1y0