Smernica a rovnica priamky x=0


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 0] a B[0; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: N/A

Normálový tvar rovnice priamky: x = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 0
y = t      ; t ∈ R

Smernica: k = ∞

Smerový uhol priamky: φ = 90° = 1.5708 rad

X-posunutie: x0 = 0

Y-posunutie: y0 = q = N/A

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 1

Vektor: AB = (0; 1)

Normálový vektor: n = (1; 0)

Stred úsečky AB: M = [0; 0.5]

Rovnica osi úsečky: y-0.5 = 0


Vektor OA = (0; 0) ;   |OA| = 0
Vektor OB = (0; 1) ;   |OB| = 1
Skalárny súčin OA .OB = 0
Uhol ∠ AOB = N/A = N/A rad