Smernica a rovnica priamky 3x-5y=0


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 0] a B[5; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.6x

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-5y = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t
y = 3t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.6

Smerový uhol priamky: φ = 30°57'50″ = 0.5404 rad

X-posunutie: x0 = 0

Y-posunutie: y0 = q = 0

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (5; 3)

Normálový vektor: n = (3; -5)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+3y-17 = 0


Vektor OA = (0; 0) ;   |OA| = 0
Vektor OB = (5; 3) ;   |OB| = 5.831
Skalárny súčin OA .OB = 0
Uhol ∠ AOB = N/A = N/A rad