Smernica a rovnica priamky 4x-5y=0


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 0] a B[5; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.8x

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-5y = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t
y = 4t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.8

Smerový uhol priamky: φ = 38°39'35″ = 0.6747 rad

X-posunutie: x0 = 0

Y-posunutie: y0 = q = 0

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; 4)

Normálový vektor: n = (4; -5)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 2]

Rovnica osi úsečky: 5x+4y-20.5 = 0


Vektor OA = (0; 0) ;   |OA| = 0
Vektor OB = (5; 4) ;   |OB| = 6.4031
Skalárny súčin OA .OB = 0
Uhol ∠ AOB = N/A = N/A rad