Smernica a rovnica priamky 6x-5y=0


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 0] a B[5; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.2x

Normálový tvar rovnice priamky: 6x-5y = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t
y = 6t      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.2

Smerový uhol priamky: φ = 50°11'40″ = 0.8761 rad

X-posunutie: x0 = 0

Y-posunutie: y0 = q = 0

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (5; 6)

Normálový vektor: n = (6; -5)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 5x+6y-30.5 = 0


Vektor OA = (0; 0) ;   |OA| = 0
Vektor OB = (5; 6) ;   |OB| = 7.8102
Skalárny súčin OA .OB = 0
Uhol ∠ AOB = N/A = N/A rad