Smernica a rovnica priamky x-6y=0


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 0] a B[6; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.1667x

Normálový tvar rovnice priamky: x-6y = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t
y = t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.1667

Smerový uhol priamky: φ = 9°27'44″ = 0.1651 rad

X-posunutie: x0 = 0

Y-posunutie: y0 = q = 0

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; 1)

Normálový vektor: n = (1; -6)

Stred úsečky AB: M = [3; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+y-18.5 = 0


Vektor OA = (0; 0) ;   |OA| = 0
Vektor OB = (6; 1) ;   |OB| = 6.0828
Skalárny súčin OA .OB = 0
Uhol ∠ AOB = N/A = N/A rad