Smernica a rovnica priamky 3x-7y=0


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 0] a B[7; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.4286x

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-7y = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t
y = 3t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.4286

Smerový uhol priamky: φ = 23°11'55″ = 0.4049 rad

X-posunutie: x0 = 0

Y-posunutie: y0 = q = 0

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.6158

Vektor: AB = (7; 3)

Normálový vektor: n = (3; -7)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 7x+3y-29 = 0


Vektor OA = (0; 0) ;   |OA| = 0
Vektor OB = (7; 3) ;   |OB| = 7.6158
Skalárny súčin OA .OB = 0
Uhol ∠ AOB = N/A = N/A rad