Smernica a rovnica priamky 5x-7y=0


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 0] a B[7; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.7143x

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-7y = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t
y = 5t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.7143

Smerový uhol priamky: φ = 35°32'16″ = 0.6202 rad

X-posunutie: x0 = 0

Y-posunutie: y0 = q = 0

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.6023

Vektor: AB = (7; 5)

Normálový vektor: n = (5; -7)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 7x+5y-37 = 0


Vektor OA = (0; 0) ;   |OA| = 0
Vektor OB = (7; 5) ;   |OB| = 8.6023
Skalárny súčin OA .OB = 0
Uhol ∠ AOB = N/A = N/A rad