Smernica a rovnica priamky 8x-7y=0


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:
Line slope diagram

Priamka vedená bodmi A[0; 0] a B[7; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.1429x

Normálový tvar rovnice priamky: 8x-7y = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t
y = 8t      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.1429

Smerový uhol priamky: φ = 48°48'51″ = 0.852 rad

X-posunutie: x0 = 0

Y-posunutie: y0 = q = 0

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.6301

Vektor: AB = (7; 8)

Normálový vektor: n = (8; -7)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 7x+8y-56.5 = 0


Vektor OA = (0; 0) ;   |OA| = 0
Vektor OB = (7; 8) ;   |OB| = 10.6301
Skalárny súčin OA .OB = 0
Uhol ∠ AOB = N/A = N/A rad