Smernica a rovnica priamky 3x-8y=0


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:
Line slope diagram

Priamka vedená bodmi A[0; 0] a B[8; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.375x

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-8y = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t
y = 3t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.375

Smerový uhol priamky: φ = 20°33'22″ = 0.3588 rad

X-posunutie: x0 = 0

Y-posunutie: y0 = q = 0

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (8; 3)

Normálový vektor: n = (3; -8)

Stred úsečky AB: M = [4; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+3y-36.5 = 0


Vektor OA = (0; 0) ;   |OA| = 0
Vektor OB = (8; 3) ;   |OB| = 8.544
Skalárny súčin OA .OB = 0
Uhol ∠ AOB = N/A = N/A rad