Smernica a rovnica priamky 10x-9y=0


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 0] a B[9; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.1111x

Normálový tvar rovnice priamky: 10x-9y = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 9t
y = 10t      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.1111

Smerový uhol priamky: φ = 48°46″ = 0.838 rad

X-posunutie: x0 = 0

Y-posunutie: y0 = q = 0

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 13.4536

Vektor: AB = (9; 10)

Normálový vektor: n = (10; -9)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 9x+10y-90.5 = 0


Vektor OA = (0; 0) ;   |OA| = 0
Vektor OB = (9; 10) ;   |OB| = 13.4536
Skalárny súčin OA .OB = 0
Uhol ∠ AOB = N/A = N/A rad