Smernica a rovnica priamky 3x-y=-1


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 1] a B[1; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 3x+1

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-y+1 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t
y = 3t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 3

Smerový uhol priamky: φ = 71°33'54″ = 1.249 rad

X-posunutie: x0 = -0.3333

Y-posunutie: y0 = q = 1

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.3162

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (1; 3)

Normálový vektor: n = (3; -1)

Stred úsečky AB: M = [0.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: x+3y-8 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (1; 4) ;   |OB| = 4.1231
Skalárny súčin OA .OB = 4
Uhol ∠ AOB = 14°2'10″ = 0.245 rad