Smernica a rovnica priamky 5x-y=-1


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 1] a B[1; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 5x+1

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-y+1 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t
y = 5t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 5

Smerový uhol priamky: φ = 78°41'24″ = 1.3734 rad

X-posunutie: x0 = -0.2

Y-posunutie: y0 = q = 1

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.1961

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (1; 5)

Normálový vektor: n = (5; -1)

Stred úsečky AB: M = [0.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: x+5y-18 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (1; 6) ;   |OB| = 6.0828
Skalárny súčin OA .OB = 6
Uhol ∠ AOB = 9°27'44″ = 0.1651 rad