Smernica a rovnica priamky 3x-10y=-10


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 1] a B[10; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.3x+1

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-10y+10 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 10t
y = 3t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.3

Smerový uhol priamky: φ = 16°41'57″ = 0.2915 rad

X-posunutie: x0 = -3.3333

Y-posunutie: y0 = q = 1

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.9578

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.4403

Vektor: AB = (10; 3)

Normálový vektor: n = (3; -10)

Stred úsečky AB: M = [5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 10x+3y-57.5 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (10; 4) ;   |OB| = 10.7703
Skalárny súčin OA .OB = 4
Uhol ∠ AOB = 68°11'55″ = 1.1903 rad