Smernica a rovnica priamky 7x-10y=-10


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 1] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.7x+1

Normálový tvar rovnice priamky: 7x-10y+10 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 10t
y = 7t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.7

Smerový uhol priamky: φ = 34°59'31″ = 0.6107 rad

X-posunutie: x0 = -1.4286

Y-posunutie: y0 = q = 1

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.8192

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 12.2066

Vektor: AB = (10; 7)

Normálový vektor: n = (7; -10)

Stred úsečky AB: M = [5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 10x+7y-81.5 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalárny súčin OA .OB = 8
Uhol ∠ AOB = 51°20'25″ = 0.8961 rad