Smernica a rovnica priamky 3x-2y=-2


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 1] a B[2; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.5x+1

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-2y+2 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t
y = 3t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.5

Smerový uhol priamky: φ = 56°18'36″ = 0.9828 rad

X-posunutie: x0 = -0.6667

Y-posunutie: y0 = q = 1

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.5547

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (2; 3)

Normálový vektor: n = (3; -2)

Stred úsečky AB: M = [1; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+3y-9.5 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (2; 4) ;   |OB| = 4.4721
Skalárny súčin OA .OB = 4
Uhol ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad