Smernica a rovnica priamky x+3y=3


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 1] a B[3; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.3333x+1

Normálový tvar rovnice priamky: x+3y-3 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t
y = -t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.3333

Smerový uhol priamky: φ = -18°26'6″ = -0.3218 rad

X-posunutie: x0 = 3

Y-posunutie: y0 = q = 1

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.9487

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; -1)

Normálový vektor: n = (1; 3)

Stred úsečky AB: M = [1.5; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 3x-y-4 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (3; 0) ;   |OB| = 3
Skalárny súčin OA .OB = 0
Uhol ∠ AOB = 90° = 1.5708 rad