Smernica a rovnica priamky x-3y=-3


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 1] a B[3; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.3333x+1

Normálový tvar rovnice priamky: x-3y+3 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t
y = t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.3333

Smerový uhol priamky: φ = 18°26'6″ = 0.3218 rad

X-posunutie: x0 = -3

Y-posunutie: y0 = q = 1

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.9487

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; 1)

Normálový vektor: n = (1; -3)

Stred úsečky AB: M = [1.5; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+y-6 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (3; 2) ;   |OB| = 3.6056
Skalárny súčin OA .OB = 2
Uhol ∠ AOB = 56°18'36″ = 0.9828 rad