Smernica a rovnica priamky 4x-3y=-3


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 1] a B[3; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.3333x+1

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-3y+3 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t
y = 4t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.3333

Smerový uhol priamky: φ = 53°7'48″ = 0.9273 rad

X-posunutie: x0 = -0.75

Y-posunutie: y0 = q = 1

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.6

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; 4)

Normálový vektor: n = (4; -3)

Stred úsečky AB: M = [1.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 3x+4y-16.5 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (3; 5) ;   |OB| = 5.831
Skalárny súčin OA .OB = 5
Uhol ∠ AOB = 30°57'50″ = 0.5404 rad