Smernica a rovnica priamky 5x-3y=-3


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 1] a B[3; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.6667x+1

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-3y+3 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t
y = 5t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.6667

Smerový uhol priamky: φ = 59°2'10″ = 1.0304 rad

X-posunutie: x0 = -0.6

Y-posunutie: y0 = q = 1

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.5145

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (3; 5)

Normálový vektor: n = (5; -3)

Stred úsečky AB: M = [1.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+5y-22 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (3; 6) ;   |OB| = 6.7082
Skalárny súčin OA .OB = 6
Uhol ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad