Smernica a rovnica priamky x+4y=4


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 1] a B[4; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.25x+1

Normálový tvar rovnice priamky: x+4y-4 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t
y = -t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.25

Smerový uhol priamky: φ = -14°2'10″ = -0.245 rad

X-posunutie: x0 = 4

Y-posunutie: y0 = q = 1

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.9701

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (4; -1)

Normálový vektor: n = (1; 4)

Stred úsečky AB: M = [2; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-y-7.5 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (4; 0) ;   |OB| = 4
Skalárny súčin OA .OB = 0
Uhol ∠ AOB = 90° = 1.5708 rad