Smernica a rovnica priamky 9x-4y=-4


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 1] a B[4; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 2.25x+1

Normálový tvar rovnice priamky: 9x-4y+4 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t
y = 9t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 2.25

Smerový uhol priamky: φ = 66°2'15″ = 1.1526 rad

X-posunutie: x0 = -0.4444

Y-posunutie: y0 = q = 1

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.4061

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.8489

Vektor: AB = (4; 9)

Normálový vektor: n = (9; -4)

Stred úsečky AB: M = [2; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+9y-57.5 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (4; 10) ;   |OB| = 10.7703
Skalárny súčin OA .OB = 10
Uhol ∠ AOB = 21°48'5″ = 0.3805 rad