Smernica a rovnica priamky 5x-4y=-4


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 1] a B[4; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.25x+1

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-4y+4 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t
y = 5t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.25

Smerový uhol priamky: φ = 51°20'25″ = 0.8961 rad

X-posunutie: x0 = -0.8

Y-posunutie: y0 = q = 1

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.6247

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (4; 5)

Normálový vektor: n = (5; -4)

Stred úsečky AB: M = [2; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+5y-25.5 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (4; 6) ;   |OB| = 7.2111
Skalárny súčin OA .OB = 6
Uhol ∠ AOB = 33°41'24″ = 0.588 rad