Smernica a rovnica priamky 7x-4y=-4


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 1] a B[4; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.75x+1

Normálový tvar rovnice priamky: 7x-4y+4 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t
y = 7t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.75

Smerový uhol priamky: φ = 60°15'18″ = 1.0517 rad

X-posunutie: x0 = -0.5714

Y-posunutie: y0 = q = 1

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.4961

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (4; 7)

Normálový vektor: n = (7; -4)

Stred úsečky AB: M = [2; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+7y-39.5 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (4; 8) ;   |OB| = 8.9443
Skalárny súčin OA .OB = 8
Uhol ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad